Deklarāciju projekti

 

Ar Saeimas priekšsēdētājas biroja un Juridiskā biroja atbalstu ir apkopotas 100 jauniešu, kuri iekļuvuši 6.Jauniešu Saeimā, iesniegtās idejas, un ir tapuši četri deklarāciju projekti, kurus skatīs pasākuma dienā - 29.aprīlī:

1) "Par Zemessardzes un Jaunsardzes lomas stiprināšanu un obligātā militārā dienesta atjaunošanu";

2) "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts lomas stiprināšanu";

3) "Par jauniešu veselības veicināšanu un jauniešu darba iespējām un dzīvi laukos";

4) "Par vispārējās vidējās un augstākās izglītības sistēmas pilnveidošanu".

______________________________________________________________________________________________________

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

 par Zemessardzes un Jaunsardzes lomas stiprināšanu un obligātā militārā dienesta atjaunošanu

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) nepieciešams popularizēt Zemessardzes un Jaunsardzes kustību, lai audzinātu jauniešus patriotisma garā un pavērtu viņiem iespēju pilnveidot dzīvē nepieciešamās prasmes un iemaņas;

2) jāpiešķir Zemessardzei papildu pilnvaras sabiedriskās kartības nodrošināšanā un tiesiskas valsts aizsardzībā;

3) Latvijā jāatjauno obligātais militārais dienests.

 

6.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2016.gada 29.aprīlī

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM

_______________________________________________________________________________________________________

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts lomas stiprināšanu

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) jāpopularizē Latvijas mākslas un kultūras vērtības Eiropas Savienības mākslas un kultūras telpā;

2) jāpopularizē un jāievieš Latvijas veiksmīgākās idejas visā Eiropas Savienībā (piemēram, kopējā Lielās talkas diena);

3) nepieciešams ieviest valsts apmaksātus kursus jauniešiem, kuri vēlas apgūt Eiropas Savienības fondu projektu izstrādes prasmes un finansējuma piesaistīšanas iespējas (organizējot kursus reizi mēnesī Latvijas novadu centros);

4) nepieciešams popularizēt un veicināt alternatīvās enerģijas ražošanu un izmantošanu Latvijā un visā Eiropas Savienībā kopumā.

 

6.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2016.gada 29.aprīlī

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM

 ______________________________________________________________________________________________________

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par jauniešu veselības veicināšanu un jauniešu darba iespējām un dzīvi laukos

 

 Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) jānodrošina no valsts budžeta līdzekļiem līdzfinansētas veselības aprūpes pieejamība tiem jauniešiem, kuri pēc pilngadības sasniegšanas turpina iegūt izglītību Latvijā akreditētās izglītības iestādēs;

2) jāveicina Latvijas skolu un Latvijas lielāko pārtikas ražošanas uzņēmumu dialogs par veselīgu un garšīgu pārtikas produktu ražošanu pārdošanai skolu kafejnīcās;

3) nepieciešams īstenot tādu izglītības un lauksaimniecības politiku, kas atbalstītu bērnu un jauniešu centienus strādāt piemājas saimniecībās un spētu pavērt nākotnes perspektīvu arī laukos;

4) valstiskā līmenī jāmotivē komersanti un zemnieku saimniecības atbalstīt mazpulku darbu, iepērkot to saražoto produkciju;

5) Latvijas pilsoņu ģimenēm, kurās sieva ir ne vecāka par 30, bet vīrs ne vecāks par 40 gadiem, valsts piešķir bez maksas 5–10 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes un mežu. Šīs saimniecības jāuztur valsts un pašvaldību noteiktajā kārtībā;

6) nepieciešams ieviest nodokļu atvieglojumus strādājošiem studentiem, kuri nesaņem valsts stipendiju un kuru studijas netiek finansētas no izglītības iestādes vai valsts budžeta līdzekļiem;

7) nepieciešams dibināt valsts kapitālsabiedrības un atbalstīt citus saimnieciskās darbības veicējus, kas nodrošinātu bez darba pieredzes esošu jauniešu, jauniešu–bezdarbnieku un jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaisti darba tirgū.

  

6.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2016.gada 29.aprīlī

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM

  ______________________________________________________________________________________________________

 

Projekts 

DEKLARĀCIJA 

par vispārējās vidējās un augstākās izglītības sistēmas pilnveidošanu

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) nepieciešams piešķirt stipendijas ne tikai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, bet arī vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri uzrāda labas sekmes un ir aktīvi sabiedriskajā dzīvē;

 2) jāmaina vidusskolas mācību modelis, ļaujot skolēniem izvēlēties vispārizglītojoša satura programmu vai padziļināti apgūt piecus specializētus mācību priekšmetu pēc skolēna izvēles;

3) jāparedz, ka vispārējā vidējā izglītība tiek iegūta vienpadsmit klasēs, lai nodrošinātu darba tirgu ar jaunāka vecuma darbaspēku;

 4) nepieciešams izveidot un uzturēt interneta vietni, kas nodrošinātu iespēju centralizēti pieteikties studijām visās Latvijas augstskolu īstenotās studiju programmās;

 5) jāatjauno iestājpārbaudījumi augstskolās;

 6) nepieciešams noteikt vienādu no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaitu Latvijas augstskolu īstenotās līdzīgās studiju programmās, lai veicinātu līdzvērtīgu konkurenci starp augstskolām;

 7) nepieciešams veikt pasākumus, lai turpmāk valsts dibinātās augstskolās un koledžās studijas tiktu finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

 

6.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2016.gada 29.aprīlī

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM 

 

Pielikumi