Pašvaldības darbinieks – Jauniešu koordinators/pārstāvis
37BALSIS

Toms Lācis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Tehniskā universitāte

Idejas saturs

Jauniešiem bieži ir jaunas, inovatīvas un radošas idejas, bet tās netiek realizētas, jo trūkst informācijas par iespējam, resursiem un galvenais, atbildes uz jautājumu – ar ko sākt? Šis būtu cilvēks, vislabāk jaunietis, pie kura varētu vērsties pēc palīdzības vai iesniegt savas idejas. Pašvaldības darbinieks, kura galvenais uzdevums būtu komunicēt ar jauniešiem, iesaistīt viņus pašvaldības veidošanā un uzzināt viņu viedokli par dažādām pašvaldībai aktuālām tēmām. Šī darbinieka uzdevums būtu informēt jauniešus par pašvaldībā notiekošiem projektiem, aktuāliem jautājumiem un pašvaldības lēmumiem, apkopot jauniešu viedokli un prezentēt to pašvaldības domei – tā jaunieši varētu paust savu viedokli par viņiem svarīgiem jautājumiem un ietekmēt tālāko norisi. Jaunieši tiktu iesaistīti reālā lēmumu pieņemšanā. Ja jaunietim ir sava ideja vai projekts, tad vēršoties pie šīs personas – jauniešu koordinatora – būtu iespējams uzzināt ko darīt tālāk, kā uzlabot ideju vai projektu, kas būtu nepieciešams tā īstenošanai un nepieciešamības gadījuma viņš varētu turpināt iesākto projektu. Daudzās pašvaldībās līdzīgas amatpersonas jau pastāv – jauniešu pārstāvji vai jaunatnes lietu speciālisti, bet jaunieši netiek informēti par viņu iespējām un pieejamajiem resursiem. Labākajā gadījumā tiek rīkoti pāris pasākumi gadā „ķeksīša pēc”, lai tas parādītos gada atskaitēs, bet reālajā situācijā jauniešiem netiek radīta nekāda piederības sajūta savam novadam. Pastāv nepastāvīga saikne starp jauniešiem un pašvaldībām vai domi. Būtu nepieciešams veicināt saskarsmi un jauniešu iesaisti, piederību novadam un pašvaldībai.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Lielākā ieguvēja no šāda darbinieka būtu pašvaldība. Tiktu uzklausīts plašākas sabiedrības viedoklis – veicināta iedzīvotāju un jauniešu labklājība. Tiktu iegūts daudz jaunu ideju un priekšlikumu gan par esošiem, gan par jauniem lēmumiem un projektiem. Jaunieši tiktu mudināti darīt ko lietderīgu sava novada attīstībai. Jauniešu viedoklis tiktu uzklausīts un tiktu radīta piederības sajuta pie pašvaldības. Jauniešu ideju uzklausīšana un īstenošana radītu viņiem vēlmi iesaistīties un veidot jaunus projektus un idejas. Tas piesaistītu jauniešus un radītu viņiem vēlmi palikt savā pašvaldībā, nevis pārcelties uz lielpilsētām, kur ir vairāk izklaides iespēju.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Katra pašvaldība un novada dome.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Būtu nepieciešams pašvaldības un domes atbalsts un pretimnākšana, kā arī jauniešu piesaiste un līdzdarbošanās.