Latvijā esošā izglītības sistēma ir izslāpusi pēc reformām un jauninājumiem veiksmīgas, valsti attīstīt spējīgas valsts veidošanai.
960BALSIS

Natālija Knipše

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Idejas saturs

Idejas pamatā ir specifiskāku un pielāgotāku vidējās izglītības ieguves variantu/veidu ieguves sistēma, kas balstītos uz izglītojamo individuālajām vēlmēm, taču sniegtu nepieciešamo pamata ieskatu arī citu sfēru priekšmetos. Ideja ietver ieteikumu rakstīt zinātniski pētniecisko darbu, bet dot precīzas, valstiski un starptautiski apstiprinātas vadlīnijas pēc kurām darbs jāveido, tā ietver arī specializētu klašu izveidošanu pēc pamatizglītības iegūšanas, bet tā vietā, lai izvēlētos novirzienu sniegt iespēju izvēlēties 4-5 pastiprinātas apguves priekšmetus, kurus mācīties augstākā līmenī nekā pārējos, jo neviens nav vienpusīgs. Programma lauztu arī Padomju savienības atstāto konservatīvo skatu uz izglītību, apspriežot visas tēmas, lai izglītojamie būtu pēc iespējas sagatavotāki tālākai dzīvei. Skolēniem, kuri vēl nav gana pārliecināti par nākotnes profesijas izvēli tiks sniegta vispārējās vidusskolas izglītības ieguves opcija.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Iegūs skolēni, Latvijas attīstība gan šeit Latvijā, gan starptaustiskos jautājumos, augstākas kvalifikācijas speciālistu dēļ, Latvijas vidējās izglītības diploma atzīšanu par derīgu, jauna paaudze ar brīvāku, revolucionētu mentalitāti, kas nav smelta ietekmējoties no pašus okupējošas varas.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības ministrija, skolas un to sadarbība, skolēni, tautas izpratne par reformu nepieciešamību.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Nepieciešams, lai idejas tiktu uzklausītas, izskatītas un saprasta to nepieciešamība skolēnu labklājībai un darbaspējām, nepieciešams izveidot strukturētu stundu sarakstu, jāveido sadarbības ar skolām.