Iestājpārbaudījums augstskolā, lai objektīvi izvērtētu reflektantus, kas vēlas studēt budžetā.
27BALSIS

Anna Cimoška

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Talsu novads

Talsu Kristīgā vidusskola

Idejas saturs

Vairākās Latvijas augstskolās, dažādās studiju programmās, uzņemšanas konkursa kritēriji ietver gada vērtējumus vai vidējo atzīmi. Ar šādiem kritēriju nav iespējams objektīvi atlasīt spējīgākos reflektantus, jo vērtēšanas sistēma atšķiras katrā skolā. Tā rezultāta, budžeta vietas bieži iegūst vidusskolu absolventi ar ‘’skaistām acīm’’, turpretī patiesi spējīgi un zinoši jaunieši tiek demotivēti, un ir spiesti meklēt privātus līdzekļus studiju maksas segšanai. Arī CE saturs ir ļoti vispārīgs, un bieži vien nemaz nav tieši saistīts ar izvēlēto studiju programmu. Vienots iestājpārbaudījums, kas būtu tieši saistīts ar izvēlēto mācību programmu un izvērtētu studentam nepieciešamās kvalitātes, objektīvi atlasītu labākos un spējīgākos reflektantus, kas būtu pelnījuši mācīties valsts finansētajās budžeta vietās. Valsts atbalstu perspektīviem nākotnes mediķiem, juristiem, inženieriem un citu profesiju pārstāvjiem varētu uzskatīt par veiksmīgu ieguldījumu ilgtspējīgā Latvijas attīstībā.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Pirmkārt, ieguvēji būtu topošie studenti. Spējīgākie un perspektīvākie reflektanti varētu uzsākt studijas budžetā. Iestājpārbaudījums arī risinātu vēl vienu aktuālu problēmu – mazinātos to studentu skaits, kas izvēlējušies sev nepiemērotu studiju programmu, pārvērtējot savas vēlmes un spējas. Iegūtu arī augstskolas, jo studijas uzsāktu jau motivēti un mērķtiecīgi studenti, tādējādi paaugstinot zināšanu latiņu un mācību kvalitāti. Ilgtermiņā ieguvēja būtu arī sabiedrība, jo, pateicoties iestājpārbaudījumiem un lielajai konkurencei, augstskolas absolvētu konkurētspējīgākie studenti.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Saeimai jāizstrādā un jāapstiprina likumprojekts, kas noteiktu, ka valsts finansētās budžeta vietas pienākas reflektantiem, kas uzrāda visaugstākos rezultātus augstskolas studiju programmas iestājpārbaudījumā+CE rezultātu kopvērtējumā. Jābūt IZM un augstskolu atbalstam. Ideja praktiski būs jārealizē augstskolām, kurās valsts finansē studiju vietas.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Cilvēkresursi augstskolās, kas sastādītu iestājpārbaudījumus, vērotu to norisi un izziņotu rezultātus. Augstskolas iestājpārbaudījumus veidotu pēc sava ieskata.