Nolikums

I.Vispārīgie noteikumi

 1. Jauniešu Saeima (preču zīme Nr. M 65285) ir projekts, kura ietvaros 100 jauniešiem no visas Latvijas  2016.gada 29.aprīlī ir iespēja kļūt par Jauniešu Saeimas deputātiem, kandidējot ar savu ideju un caur savu pieredzi iegūstot izpratni par parlamenta darbu un likumdošanas procesu.
 2. Projekta “Jauniešu Saeima” rīkotājs ir Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Organizators) (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811).
 3. Jauniešu Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai ir izveidota vēlēšanu platforma – mājaslapa www.jauniesusaeima.lv (turpmāk – Mājaslapa), kurā notiek kandidātu reģistrācija un balsošana par kandidātu idejām.
 4. Mājaslapas administrators ir Organizators.
 5. Lai kļūtu par Jauniešu Saeimas deputāta kandidātu (turpmāk – Kandidāts), jaunietis reģistrē savu profilu Мājaslapā atbilstoši šā nolikuma (turpmāk – Nolikums) IV nodaļā norādītajai kārtībai. Profila reģistrācijas laikā jaunietis apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikumu un piekrīt tajā izvirzītajām prasībām un noteikumiem.
 6. Jaunietim, kurš vēl nav pilngadīgs, ir pienākums vismaz vienu no vecākiem vai aizbildni informēt par dalību Jauniešu Saeimā, kā arī iepazīstināt ar Nolikumu. Lai Kandidāta profils tiktu publicēts Mājaslapā, jāiesniedz Organizatoram vecāku vai aizbildņu parakstīts apliecinājums par dalību Jauniešu Saeimā (sk. 1.pielikumu). Apliecinājums iesniedzams personīgi Saeimā vai nosūtāms pa pastu uz Nolikuma 2.punktā norādīto adresi vai ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv, vai izmantojot platformu www.latvija.lv.
 7. Saskaņā ar Civillikuma 177.pantu, nekaitējot bērna tiesībām un nodrošinot to īstenošanu, vecākam vai aizbildnim ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt pārtraukt nepilngadīga jaunieša dalību Jauniešu Saeimas vēlēšanās vai Jauniešu Saeimā, kā arī prasīt nekavējoties pārtraukt ar to saistītu personas datu apstrādi.
 8. Nolikumā neregulētus jautājumus risina atbilstoši normatīvajiem aktiem, Organizatora lēmumiem un tiesību principiem.
 9. Organizators patur tiesības bez brīdinājuma izdzēst tādus Kandidātu profilus, kuros pārkāpti Nolikuma noteikumi, vai – ja tas nepieciešams – lai ievērotu normatīvos aktus par fiziskās personas datu apstrādi.

II. Personas datu apstrāde

 1. Personas datu apstrādē ievērojams Fizisko personu datu aizsardzības likums.
 2. Kandidātu personas datu pārzinis ir Organizators.
 3. Kandidāts, reģistrējot savu profilu, dod piekrišanu tam, ka Мājaslapā sniegtie personas dati tiek izmantoti Jauniešu Saeimas vēlēšanu un norises nodrošināšanai atbilstoši Nolikumam, ar Kandidātiem un vēlēšanu rezultātiem saistītās statistikas apkopošanai un publiskošanai, un tiks uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu pasākuma norisi un tiktu saglabāta vēsturiskā informācija par  šo pasākumu un tā dalībniekiem.
 4. Jaunietis, kurš vēl nav pilngadīgs, piekrišanu personas datu apstrādei dod, ievērojot Nolikuma 5., 6. un 16.punkta prasības.
 5. Kandidātu personas dati, kas reģistrēti Мājaslapas sadaļā “Publiskā informācija” (Kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija, apdzīvotā vieta un skola), ir pieejami visiem Мājaslapas lietotājiem. To dzēšana notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 6. Informācija, kas sniegta Мājaslapas sadaļā “Privātā informācija” (dzimšanas datums, pilni gadi  2016.gada 8.februārī, dzimums, tālruņa numurs, e-pasta adrese), ir pieejama tikai personas datu pārzinim. Tās dzēšana notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 7. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu identitāte, ievērojot normatīvos aktus, tiek pārbaudīta pirms dalības Jauniešu Saeimas pasākumā 2016.gada 29.aprīlī. Šīs pārbaudes ietvaros Kandidātu lūdz sniegt informāciju arī par viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu un izglītības iestādi (ja jaunietis nemācās izglītības iestādē, viņš norāda dzīvesvietas adresi), kā arī iesniegt vismaz viena vecāka vai aizbildņa parakstītu rakstveida piekrišanu jaunieša dalībai Jauniešu Saeimā, ja jaunietis nav pilngadīgs (sk. 2.pielikumu). 

III. Vēlēšanu apgabali

 1. Jauniešu Saeimas vēlēšanās Latvija sadalāma piecos vēlēšanu apgabalos – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.
 2. Rīgas vēlēšanu apgabalā ietilpst Rīgas pilsēta.
 3. Vidzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Ādažu, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Babītes, Baldones, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Garkalnes, Gulbenes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres, Olaines, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas novadi, Jūrmalas pilsēta un Valmieras pilsēta.
 4. Latgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes novadi, Daugavpils pilsēta un Rēzeknes pilsēta.
 5. Kurzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils novadi, Liepājas pilsēta un Ventspils pilsēta.
 6. Zemgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jēkabpils, Jelgavas, Kandavas, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku, Viesītes novadi, Jelgavas pilsēta un Jēkabpils pilsēta.
 7. Kandidātu skaits no katra vēlēšanu apgabala nav ierobežots.
 8. Deputātu mandātu sadalījums pa apgabaliem nosakāms, ņemot vērā Latvijas Republikas 12.Saeimas vēlēšanu rezultātus. Jauniešu Saeimā iekļūst 32 Kandidāti ar lielāko saņemto balsu skaitu no Rīgas vēlēšanu apgabala, 26 – no Vidzemes, 15 – no Latgales, 14 – no Zemgales un 13 – no Kurzemes vēlēšanu apgabala. 

IV. Tiesības kandidēt

 1. Tiesības kandidēt ir ikvienam Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošam jaunietim, kas 2016.gada 8.februārī ir sasniedzis vismaz 15 gadu vecumu, bet 2016.gada 29.aprīlī nav vecāks par 20 gadiem. Jaunieši, kas vēl nav pilngadīgi, papildus iesniedz Organizatoram vecāka vai aizbildņa parakstītu apliecinājumu jaunieša dalībai pasākumā atbilstoši Nolikuma 4.punktam (sk. 1.pielikumu).
 2. Kandidātu reģistrācija notiek Mājaslapā, izmantojot sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com pasi (lietotājvārds un parole). Organizators dzēš Kandidāta profilu Mājaslapā, liedzot iespēju atkārtoti reģistrēties, ja Kandidāts apzināti reģistrējies tajā vienlaikus no abiem sociālajiem tīkliem.
 3. Katrs Kandidāts kandidē individuāli, reģistrējot ideju, ko vēlas pārstāvēt Jauniešu Saeimā.
 4. Kandidāta profilā Mājaslapā norādāms Kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija un apdzīvotā vieta, izglītības iestāde, dzimšanas datums, dzimums, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
 5. Kandidātiem ir aizliegts sniegt (norādīt) nepatiesu informāciju. Kandidātiem savos profilos Mājaslapā aizliegts ievietot nepieklājīga satura tekstu vai vizuālos materiālus, kā arī materiālus, kas aicina uz  destruktīvu uzvedību, vai informāciju, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārpieņemtajām morāles (ētikas) normām.
 6. Kandidāts savu kandidatūru Jauniešu Saeimas vēlēšanās var atsaukt, izdzēšot savu profilu no Mājaslapas. 

V. Tiesības vēlēt

 1. Tiesības vēlēt ir visiem, kuri reģistrējušies sociālo tīklu mājaslapās www.draugiem.lv vai www.facebook.com. Dalība vēlēšanās notiek, izmantojot www.draugiem.lv un/vai www.facebook.com pasi (lietotājvārds un parole) bez vecuma ierobežojumiem.
 2. Autorizēties balsošanai var ikviens, kam ir www.draugiem.lv un/vai www.facebook.com profils. Balsošanai nepieciešams izmantot minētā sociālā tīkla pasi (lietotājvārds un parole).

VI. Vēlēšanu kārtība

 1.  Kandidātu reģistrācija notiek no 2016.gada 8.februāra pulksten 00.00 līdz 2016.gada 29.martam pulksten 23.59. Organizators Kandidāta profilu un tajā ievietoto ideju publicē Mājaslapā tikai pēc tam, kad profils pārbaudīts un no jauniešiem, kuri nav pilngadīgi, saņemts 1.pielikumā minētais apliecinājums.
 2. Jauniešu Saeimas vēlēšanas un balsošana par Kandidātu iesniegtajām idejām norisinās no 2016.gada 15.februāra pulksten 00.00 līdz 2016.gada 3.aprīlim pulksten 23.59.
 3. Balsošana ir aizklāta. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties ar www.draugiem.lv vai www.facebook.com pasi. Kopējais par katru Kandidātu nodoto balsu skaits ir publiski pieejams un atainots.
 4. Vēlēšanu norises laikā Kandidāti paši var rīkot vēlēšanu kampaņu, piemēram, sociālajos tīklos, savā izglītības iestādē, jaunatnes organizācijā, pašvaldībā, ievērojot normatīvos aktus un vispārpieņemtās morāles (ētikas) normas. Vēlētāji ar Kandidātu idejām var iepazīties Mājaslapā.
 5. Katrs vēlētājs, kas identificēts pēc www.draugiem.lv un/vai www.facebook.com pases, var nodot vienu balsi par paša izraudzīto Kandidātu, bet savu izvēli vēlēšanu laikā drīkst mainīt, pārceļot balsi no viena Kandidāta pie cita. Balss tiks tam Kandidātam, pie kura idejas tā būs fiksēta 2016.gada 3.aprīlī pulksten 23.59.
 6. Vēlētājam ir tiesības vēlēt par Kandidātu no jebkura vēlēšanu apgabala.
 7. Sūdzības par vēlēšanu norisi Kandidāti un vēlētāji iesniedz Organizatoram, izmantojot e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv. Sūdzības izskata Mājaslapas administratora pilnvarots darbinieks. 

VII. Vēlēšanu rezultāti

 1. Jauniešu Saeima sastāv no 100 deputātiem, kurus izraugās, ņemot vērā balsošanas rezultātus apgabalos.
 2. Vēlēšanu rezultātus publicē Mājaslapā nekavējoties pēc galīgo rezultātu noteikšanas, bet ne vēlāk kā 2016.gada 4.aprīlī. Tāpat Mājaslapā publicē informāciju par visām vēlēšanu rezultātu izmaiņām, kas var rasties saskaņā ar Nolikumu.
 3. Ja vairāki Kandidāti no viena vēlēšanu apgabala būs saņēmuši vienādu balsu skaitu, Jauniešu Saeimā iekļūs tas Kandidāts, kurš vēlēšanām reģistrējies agrāk.
 4. Kandidāti, kuri ir ievēlēti, līdz 2016.gada 8.aprīlim apstiprina dalību 6.Jauniešu Saeimā, nosūtot attiecīgo apliecinājumu (sk. 2.pielikumu) un norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un tālruņa numuru. Jaunietis, kurš nav pilngadīgs, nosūta aizpildītu, parakstītu un vismaz viena vecāka vai aizbildņa parakstītu apliecinājumu dalībai 6.Jauniešu Saeimā atbilstoši Nolikuma 15.punktam. Apliecinājums iesniedzams personīgi Saeimā vai nosūtāms pa pastu uz Nolikuma 2.punktā norādīto adresi vai ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv, vai izmantojot platformu www.latvija.lv.
 5. Ja tiek konstatēts, ka kāds no Jauniešu Saeimā ievēlētajiem deputātiem ir sniedzis nepatiesu informāciju vai ievēlēts, pārkāpjot Nolikuma prasības, Jauniešu Saeimā iekļūst nākamais Kandidāts ar lielāko balsu skaitu no attiecīgā vēlēšanu apgabala.
 6. Ja ievēlētais Jauniešu Saeimas deputāts atteicies piedalīties Jauniešu Saeimā vai nav izdevies vienoties par dalību Jauniešu Saeimā, viņa vietā stājas nākamais no tā paša vēlēšanu apgabala kandidējušais jaunietis ar nākamo lielāko balsu skaitu.
 7. Ja kādā vēlēšanu apgabalā reģistrējas mazāk Kandidātu par  attiecīgajā vēlēšanu apgabalā pieejamo mandātu skaitu, tad Jauniešu Saeimā iekļūst Kandidāti no citiem vēlēšanu apgabaliem ar nākamo lielāko balsu skaitu.
 8. Visvairāk balsu ieguvušās un aktuālākās idejas apkopo deklarāciju projektos, kas tiek publicēti Mājaslapā 2016.gada 5.aprīlī. Par tiem nedēļas laikā Jauniešu Saeimas deputāts var rakstveidā iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Jauniešu Saeimas nozaru komisijās, tos nosūtot uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv.

VIII. Jauniešu Saeimas struktūra

 1. Jauniešu Saeimas sastāvā ir 100 Jauniešu Saeimas deputāti, tostarp Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi, komisiju līdzpriekšsēdētāji un balsu skaitītāji, kas izraudzīti no 100 ievēlēto deputātu vidus, ņemot vērā vēlēšanās iegūto balsu skaitu.
 2. Jauniešu Saeimas deputāta pilnvaras iegūst Kandidāts, kurš izpildījis visas Nolikuma prasības un dod šādu solījumu: “Es, uzņemoties 6.Jauniešu Saeimas deputāta amata pienākumus, svinīgi solu tos pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Apliecinu, ka esmu ievēlēts 6.Jauniešu Saeimā, lai darbotos tās deputāta mandāta ietvaros un īstenotu savas pilnvaras saskaņā ar projekta “Jauniešu Saeima” nolikumu.”
 3. Jauniešu Saeimas Prezidiju veido četri vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušie Jauniešu Saeimas deputāti.
 4. Jauniešu Saeimas komisiju līdzpriekšsēdētāji ir četri vēlēšanās otro lielāko balsu skaitu ieguvušie Jauniešu Saeimas deputāti.
 5. Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji ir četri vēlēšanās trešo lielāko balsu skaitu ieguvušie Jauniešu Saeimas deputāti.
 6. Jauniešu Saeimas deputāti darbojas četrās nozaru komisijās. Lai noteiktu, kurā komisijā Jauniešu Saeimas deputāts darbojas, vērā ņem Kandidāta norādi uz prioritāri izraudzīto komisiju un vēlēšanās iegūto balsu skaitu.

IX. Jauniešu Saeimas darba kārtība un norise

 1. Darbība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta reālajam Saeimas darbam – likumu izstrādes procesam komisijās un Saeimas sēdēs.
 2. Jaunievēlētā Jauniešu Saeima sanāk 2016.gada 29.aprīlī Latvijas Republikas Saeimas telpās Rīgā.
 3. Jauniešu Saeimas sēdes atklāj un vada Saeimas priekšsēdētājs (turpmāk – Sēdes vadītājs).
 4. Jauniešu Saeimas pirmā sēde notiek saskaņā ar darba kārtību, kas tiek izsniegta Jauniešu Saeimas deputātiem pasākuma dienā reģistrējoties. Darba kārtība nav grozāma.
 5. Sēdes vadītājs aicina Jauniešu Saeimas Prezidija locekli, kurš vēlēšanās ieguvis vislielāko balsu skaitu, nosaukt visus ievēlētos un uz 6.Jauniešu Saeimu ieradušos Jauniešu Saeimas deputātus alfabēta secībā, nolasīt svinīgo solījumu visu Jauniešu Saeimas deputātu vārdā un katru Jauniešu Saeimas deputātu apstiprināt to ar savu parakstu individuālajā solījuma tekstā.
 6. Sēdes vadītājs aicina balsu skaitītājus veikt tiem uzticētos pienākumus – balsu skaitīšanu, rezultātu apkopošanu un nodošanu sekretariātam.
 7. Sēdes vadītājs nolasa ievēlēto un uz 6.Jauniešu Saeimu ieradušos deputātu sarakstu alfabēta secībā un aicina apstiprināt deputātu mandātus ar balsojumu.
 8. Sēdes vadītājs aicina Jauniešu Saeimas Prezidija locekļus ieņemt vietu Sēžu zālē un veikt tiem uzticētos pienākumus.
 9. Sēdes vadītājs nosauc katras nozaru komisijas sastāvā iekļaujamos Jauniešu Saeimas deputātus un aicina apstiprināt komisijas sastāvu ar balsojumu, vienlaikus informējot par attiecīgo nozaru komisiju līdzpriekšsēdētājiem.
 10. Sēdes vadītājs aicina nodot četrus deklarāciju projektus nozaru komisijām, tos izskatot pirmajā lasījumā un balsojot par katru no tiem atsevišķi. Pirms balsojuma iespējamas debates par katra deklarācijas projekta nodošanu komisijai, aicinot vienu Jauniešu Saeimas deputātu runāt “par” un vienu “pret”. Runas laiks katram nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.
 11. Noslēdzot Jauniešu Saeimas pirmo sēdi, Sēdes vadītājs nolasa paziņojumus, aicina Jauniešu Saeimas deputātus doties uz nozaru komisijām un sasauc Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi pēc nozaru komisiju sēdēm.
 12. Jauniešu Saeimas deputātu darbu Jauniešu Saeimas nozaru komisijās vada attiecīgo Saeimas komisiju priekšsēdētāji vai to deleģēti pārstāvji – Saeimas deputāti, kā arī izvirzītais komisijas līdzpriekšsēdētājs – referents (turpmāk – Referents).
 13. Katra nozares komisija izskata vienu deklarācijas projektu. Izskatot iesniegtos un priekšlikumu tabulā apkopotos priekšlikumus, komisija pieņem atzinumu par tiem – atbalstot, daļēji atbalstot vai neatbalstot. Komisijas sēdes laikā Jauniešu Saeimas deputāti var sagatavot komisijas priekšlikumus un virzīt tos izskatīšanai Jauniešu Saeimas otrajā sēdē.
 14. Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi vada Sēdes vadītājs, un tajā piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi. Jauniešu Saeimas Prezidija darba kārtībā ir Jauniešu Saeimas otrās sēdes sasaukšana un tās darba kārtības apstiprināšana.
 15. Jauniešu Saeimas otrajā sēdē izskata visus Jauniešu Saeimas nozaru komisijās izskatītos deklarāciju projektus un par tiem iesniegtos priekšlikumus otrajā, galīgajā lasījumā.
 16. Atbildīgās komisijas Referents sniedz ziņojumu par katru deklarācijas projektu. Pēc tam uzsākamas debates par katru attiecīgajam deklarācijas projektam iesniegto priekšlikumu. Debatēs katrs runātājs izsakās pieteikšanās secībā. Runas laiks katram nedrīkst pārsniegt trīs minūtes, taču Sēdes vadītājs var saīsināt runas laiku, par to iepriekš informējot Jauniešu Saeimas deputātus.
 17. Izskatot visus deklarācijās iekļautos priekšlikumus, uzsākama balsošana par katras deklarācijas projekta pieņemšanu otrajā, galīgajā lasījumā.
 18. Jauniešu Saeimā pieņemtajām deklarācijām ir rekomendējošs raksturs un tās tiek nodotas 12.Saeimas atbildīgajām komisijām, visām Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, lai visi deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas komisiju darbā.

Pielikumi