Pieņemtās deklarācijas

Jauniešu Saeimā pieņemtajām deklarācijām ir rekomendējošs raksturs un tās tiek nodotas 12.Saeimas atbildīgajām komisijām, visām Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, lai visi deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas komisiju darbā.

______________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA

 par jauniešu veselības veicināšanu un jauniešu darba iespējām un dzīvi laukos

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)   jānodrošina no valsts budžeta līdzekļiem līdzfinansētas veselības aprūpes pieejamība tiem jauniešiem, kuri pēc pilngadības sasniegšanas turpina izglītību Latvijā akreditētās izglītības iestādēs un nav iesaistīti darba attiecībās;

2)   jāpieņem grozījumi, kas paredz Latvijas skolu, pārtikas ražošanas un piegādes uzņēmumu pienākumu nodrošināt to, ka skolu kafejnīcās tiek pārdoti kvalitatīvi un veselīgi pārtikas produkti. Skolās būtu jānodrošina bezmaksas dzeramā ūdens pieejamība;

3)   nepieciešams īstenot tādu izglītības un lauksaimniecības politiku, kas atbalstītu bērnu un jauniešu centienus strādāt piemājas saimniecībās un pavērtu nākotnes perspektīvu arī laukos, izveidojot jaunas vidējās izglītības programmas, kas ietvertu specifiskus priekšmetus, un paredzot speciālas fakultatīvas nodarbības lauksaimniecības inženierzinātnē, lauksaimniecībā, vides zinātnē, pārtikas zinībās u. c. tamlīdzīgos darbības virzienos;

4)   nepieciešams ieviest nodokļu atvieglojumus strādājošiem studentiem, kuru studijas netiek finansētas no izglītības iestādes vai valsts budžeta līdzekļiem;

5)   nepieciešams attīstīt un pilnveidot Jauniešu garantiju, kas nodrošinātu bez pieredzes esošu jauniešu, jauniešu bezdarbnieku un jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaisti darba tirgū.

 

Saeimas priekšsēdētāja

I. Mūrniece

 

6. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2016. gada 29. aprīlī

DEKLARĀCIJAS ORIĢINĀLS

______________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA

par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts lomas stiprināšanu

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) iesaistot jauniešus, jāpopularizē Latvijas mākslas un kultūras vērtības Eiropas Savienības mākslas un kultūras telpā, izceļot Latvijas kultūras unikālās vērtības, piemēram, Dziesmu un deju svētkus;

2) nepieciešams ieviest valsts apmaksātus kursus jauniešiem, kuri vēlas apgūt Eiropas Savienības fondu projektu izstrādes prasmes, finansējuma piesaistīšanas iespējas un kuriem ir sava ideja projekta izstrādei, pēc pieprasījuma un dažādos Latvijas novados;

3) nepieciešams popularizēt un veicināt atjaunojamās enerģijas ražošanu un izmantošanu Latvijā un visā Eiropas Savienībā, piedāvājot līdzfinansējumu zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem, kuri vēlas izmantot atjaunojamās enerģijas resursus, uzsākt jauniešu piesaisti un motivēšanu valsts augstākās izglītības iestādēs apgūt zināšanas enerģētikas studiju programmās;

4) jāizmanto Latvijas labās prakses piemēri, īpaši ņemot vērā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē iestrādes attiecībā uz Latvijas vizuālās identitātes un atpazīstamības veicināšanu, kā arī citām prezidentūras laikā noteiktajām saturiskajām prioritātēm.

 

Saeimas priekšsēdētāja

I. Mūrniece

 

 6. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2016. gada 29. aprīlī

DEKLARĀCIJAS ORIĢINĀLS

______________________________________________________________________________________________________

DEKLARĀCIJA

 par vispārējās vidējās un augstākās izglītības sistēmas pilnveidošanu

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)   nepieciešams izslēgt Izglītības likuma 10.pantu “Izglītība un tikumība”;

2)   nepieciešams piešķirt stipendijas ne tikai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, bet arī vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri uzrāda labas sekmes un aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē;

 3)   jāmaina vidusskolas mācību modelis, ļaujot skolēniem izvēlēties vispārizglītojoša satura programmu vai padziļināti apgūt trīs obligātos un trīs izvēles mācību priekšmetus;

 4)   nepieciešams nodrošināt līdzvērtīgu no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu sadali valsts dibinātajās augstskolās.

  

Saeimas priekšsēdētāja

I. Mūrniece

 

6. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2016. gada 29. aprīlī

DEKLARĀCIJAS ORIĢINĀLS